Son Dakika
19 Ocak 2019 Cumartesi

TARİHİ KISMALI KÖPRÜSÜNÜN RESTORASYON İHALESİ

08 Şubat 2016 Pazartesi, 14:42

MANİSA İLİ, TURGUTLU İLÇESİNDEKİ TARİHİ KISMALI KÖPRÜSÜNÜN RESTORASYON UYGULAMA PROJELERİ İLE İNŞ MÜH HİZM İŞİ

BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-2.BÖLGE İZMİR DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

İhale Kayıt Numarası     : 2016/22936

İşin Adı                        : Manisa İli, Turgutlu İlçesindeki Tarihi Kısmalı Köprüsünün Restorasyon Uygulama Projeleri İle İnş Müh Hizm İşi

İhale Türü – Usulü         : Hizmet Alımı – Açık İhale Usulü

1 – İdarenin

  1. a) Adresi : Kazım Dirik Mahallesi Sanayi Caddesi No:41 35100
  2. b) Telefon ve faks numarası : 2324935000 – 2324627277
  3. c) Elektronik posta adresi : bol02@kgm.gov.tr

ç) İhale / Ön Yeterlik dokümanının

görülebileceği internet adresi: www.kgm.gov.tr

2 – İhale konusu hizmetin

  1. a) Niteliği, türü ve miktarı : 1 adet Tarihi Köprüye ait Restorasyon Uygulama Projeleri ile inşaat mühendisliği hizmetlerinin hazırlanması
  2. b) Yapılacağı Yer : Manisa İli Turgutlu ilçesi
  3. c) Süresi : 210 Takvim Günü

3- İhalenin / Ön Yeterlik / Yeterlik Değerlendirmesinin:

  1. a) Yapılacağı yer : Karayolları 2.Bölge Müdürlüğü İhale Salonu (Kazım Dirik Mahallesi Sanayi Caddesi No:41 35100 Bornova – İZMİR)
  2. b) Tarihi ve saati : 18.02.2016 – 10:00

4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler :

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuat gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve / veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi

4.1.1.1 Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu Ticaret ve / veya Sanayi Odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2 Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve / veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2 Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri ;

4.1.2.1 Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2 Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3 İdari Şartnamenin 10 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e), (g) ve (i) bentlerinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin taahhütname,

4.1.4 Şekil ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.5 Şekil ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.6 İsteklinin ortak girişim olması halinde, şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen iş ortaklığı beyannamesi.

4.1.7 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz taahhütü ,

4.1.8 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması veya her iki ortağında mühendis veya mimar olması ve belgelenmesi halinde ise tüzel kişiliğe %50-%50 ortak olmaları, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve ilan tarihinden önce kurdukları veya ortak olduklarını gösteren belge.

4.1.9 Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:-

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Personel durumuna ilişkin belgeler

TEKNİK PERSONEL

1 Adet Rest. Uzm.Yüksek Mimar / Mimar ( Proje Şefi ) ( En az 5 yıl deneyimli )

1 Adet Y.İnş. Müh. / İnş. Müh. ( En az 5 yıl deneyimli )

1 Adet Sanat Tarihçisi ( Konusunda en az 3 yıl deneyimli )

1 Adet Topoğraf (Konusunda en az 3 yıl deneyimli )

Bu teknik elemanlardan Mimar/Y.Mimar ve Y.İnş. Müh./ İnş. Müh. için ihale tarihinden en az 5 yıl önce restorasyon konusunda yüksek lisans yapmış olması veya miktarına ve oranına bakılmaksızın iş deneyim belgesi sahibi olması şartı aranır. Sanat tarihçi ve topograf için en az üç yıl deneyimli olmaları yeterlidir. Bu kapsamdaki teknik personel için teknik personel taahhütnamesi verilmesi yeterlidir. İhale üzerinde kalan isteklinin işin yürütülmesi sırasında çalıştırılacak teknik personele ait belgelerin, yer tesliminin yapıldığı tarihten itibaren 5 gün içinde idareye sunması zorunludur.

4.3.2. İş deneyim belgeleri

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması zorunludur.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak; 1.Grup korunması gerekli kültür varlığı olarak tescil edilmiş olan eserlerin Koruma Bölge Kurulunca onaylanmış Restorasyon uygulama Projeleri kabul edilecektir.

İsteklilerin iş deneyim belgesi ile birlikte iş deneyimine konu eski eser projesine ilişkin; Koruma Bölge Kurulundan

a- Yapının Tescil Kararı,

b- I.Grup Kararı (Tarihi taş köprü veya tarihi su kemeri restorasyon proje ve uygulama işleri hariç)

c- Restorasyon uygulama projelerinin onay kararını ihale zarfı kapsamında sunmaları zorunludur.

İhale konusu iş veya benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri diplomaları kabul edilmeyecektir.

Hizmet alımı işlerinde, mühendis veya mimar olmak şartıyla gerçek kişilerce son 15 yıl içinde uygulama işlerine ait alınmış iş deneyim belgeleri Yönetmeliğin 8.5 inci maddesinde (Bu Yönetmelik kapsamındaki hizmet, mal alımı ve yapım uygulamalarında iş deneyim belgesinin değerlendirilmesi; İş durum ve iş bitirme belgeleri ile gerçek şahıslarca alınmış iş denetleme belgeleri tam olarak, gerçek şahıslarca alınmış iş yönetme belgelerinden mimar veya mühendis olmak şartıyla; denetim ve yapımdan sorumlu kontrol amiri sıfatıyla alınanlar 1/1, yapım ve teknik işlerden sorumlu olan şube müdürü, proje müdürü, inşaat ve tesisat müdürü ve yardımcıları ve bunlarla aynı teknik seviyede görev yapma sıfatı ile alınanlar 1/2, il müdürü ve yardımcıları, bölge müdürü ve yardımcıları ile yapım ve teknik işlerden sorumlu daire başkanı, genel müdür yardımcısı sıfatıyla alınanlar 1/3, genel müdür sıfatıyla alınanlar 1/5, diğer sıfatlarla alınanlar 1/10 oranında dikkate alınır.) belirtilen değerlendirme oranlarına göre bulunan tutarın 1/10 u oranında değerlendirilir.

5 – Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 – İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7 – İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde [Karayolları 2.Bölge Müdürlüğü İhaleler Başmühendisliği (Kazım Dirik Mahallesi Sanayi Caddesi No:41 35100 Bornova – İZMİR)] ve 140,00 Türk Lirası karşılığı aynı adresten satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olan isteklilerin kendisinin veya temsilcilerinin, ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 – Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar [Karayolları 2.Bölge Müdürlüğü İhaleler Başmühendisliği (Kazım Dirik Mahallesi Sanayi Caddesi No:41 35100 Bornova – İZMİR)] adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 – İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10 – İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. (Geçici teminat olarak sunulan teminat mektuplarındaki geçerlilik tarihi, 17/06/2016 tarihinden önce olmamak üzere istekli tarafından belirlenir. )

11 – Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

12- Bütün tekliflerin reddedilmesi ve ihalenin iptal edilmesinde İdare serbesttir.

13 – Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

14- İhalede, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümleri uygulanmayıp, Kültür Varlıkları İhale Yönetmeliği esasları uygulanacaktır.

15- İşin süresi 210 (İkiyüzon) gündür.

  1. K.D.V. istisna uygulamasına ilişkin yürürlükteki mevzuat hükümlerine uyulacaktır.

17.İsteklilerin kendisi veya temsilcileri ihale dokümanını ihale tarihinden en az üç gün önce (15.02.2016 Tarihi ve Saat : 10:00’a Kadar) satın almaları zorunludur. (İlgili yönetmelik madde 17)

kismali+koprusu+tadilat+08

You must be logged in to post a comment Login

Yorum yazın...

Wordpress Haber Teması Tasarım ve Programlama: Seçkin Talanöz